Partijas PCTVL decembra kongresa rezolыcija

  1. 2007. gada rudenо mзs kпuvвm par ievзrojamu protestu pret valdоbas politiku aculieciniekiem un dalоbniekiem. Pirms tam pвrsvarв neapmierinвti bija valsts maznodroрinвtie iedzоvotвji. Tomзr viтu noskaтojumu bijaviegli ignorзt, manipulзjot ar priekрvзlзрanu tehnoloмiju palоdzоbu un uzturot sabiedrоbв pretkrievisko histзriju. Рoruden notikuрie protesti jau atspoguпo „vidusрнiras” neapmierinвtоbu. Pie tвs pieder cilvзki, kuru dzоve pзdзjo gadu laikв sвka nokвrtoties, bet viтu dzоves kvalitвtes uzlaboрanos apdraud augsta inflвcija, bezprecedenta cenu un komunвlo pakalpojumu tarifu pieaugums, kreditзрanas noteikumu pasliktinврanвs, transporta infrastruktыras atpalicоba. Pastвvоgi domвjoрie cilvзki sвka uzdot jautвjumus : «Kв valdоba tзrз mыsu nodokпus?», «Kвdзп netiek risinвtas medicоnas, izglоtоbas un transporta problзmas?». Valdоba ilgstoрi ignorзja рo neapmierinвtоbu, uzstвjot, ka ir pareizi tзrзt finansiвlos lоdzekпus, ieguldot tos pompozos megaprojektos, un lika рнзrрпus korupcijas iegroюoрanai. Rezultвtв notiek tas, ko varзtu nosaukt par «vidusрнiras sacelрanos» – tauta totвli atsakвs uzticзties varas pвrstвvjiem.

  1. Partijas PCTVL kongress notiek Latvijas valdоbas maiтas priekрvakarв. Iespзjams, ka tiks sastвdоts jauns Ministru kabinets, kura sastвvв ieies visas piecas Saeimв pвrstвvзtвs latvieрu partijas. Jaunв valdоba strвdвs apstвkпos, kad sabiedrоbв dominз izteikta neapmierinвtоba un neuzticзрanвs valsts institыcijвm. Visu latvieрu partiju apvienoрanвs vienв valdоba galоgi iznоcinвs cerоbas uz to, ka рajвs partijвs atrodas cilvзki, kuri ir spзjоgi bыt par alternatоvu korumpзtajai varai. Ja opozоcijas partija «Jaunais Laiks» piekritоs strвdвt valdоbв, kuru kontrolз tвs galvenais pretinieks – «Tautas Partija», tad tв riskз zaudзt sabiedrоbas uzticзрanвs paliekas.

  1. Labзjo partiju atteikрanвs no konsultвcijвm par jauno valdоbu ar abвm krievu partijвm signalizз sabiedrоbai par to, ka Latvijв etnokrвtija vзl joprojвm ir spзcоga. Рвda labзjo partiju uzveрanвs mыs nepвrsteidz, un mзs neceram uz to, ka tвs drоzumв un brоvprвtоgi pвrorientзsies. Tomзr mзs pauюam cerоbu, ka Latvijas pilsoniskв sabiedrоba, tie latvieрu partiju, masu mediju un sabiedrisko organizвciju pвrstвvji, kuriem piemоt veselais saprвts, un kuri organizзja protesta akcijas рoruden, mainоs savu attieksmi pret sadarbоbu ar savзjiem krievu lоdzpilsoтiem. Bez рвdas sadarbоbas neviens mыsu valstо nespзs apturзt korupciju un mainоt sociвlвs attоstоbas prioritвtes. Cотas laikв par 2008. gada budюeta ievirzi mыsu partija ieguva pozitоvu sadarbоbas ar arodbiedrоbвm pieredzi. Mзs esam gatavi attоstоt рвdu sadarbоbu ar visiem sabiedrоbas veselajiem spзkiem.

  1. 2007. gada rudens politiskв krоze demonstrзja apvienоbas «Saskaтas Centrs» taktikas kпыdainоbu. Ja PCTVL ar masu protesta akciju palоdzоbu centвs piespiest varas pвrstвvjus atzоt krievu kopienas pastвvзрanu un tвs intereses, tad «Saskaтas Centrs» centвs pвrliecinвt latvisko eliti par savu absolыto lojalitвti. Mыsu taktika nav novedusi pie krasa situвcijas lыzuma, bet aizturзja uzbrukumu krievu kopienas vitвlajвm interesзm. «Saskaтas Centram» izdevвs pвrliecinвt nacionвlistus savв lojalitвtз, tomзr tas netuvinвja рo apvienоbu varai. Latviskв politiskв elite, neskatoties pat uz politiskвs, ekonomiskвs un demogrвfiskвs sistзmas krоzes draudiem, nebija spзjоga atteikties no politiskвs konkurences mвkslоgas ierobeюoрanas.  Labзjos nevar uzvarзt, demonstrзjot „labu uzvedоbu”, viтi ciena vienоgi spзku.

   

  1. Sistзmas krоzes apstвkпos PCTVL uzskata par nepiecieрamоbu organizзt nacionвla mзroga kampaтu pret monopolistu diktвtu, kuri, sistemвtiski paaugstinвdami tarifus un cenas, stimulз inflвcijas pieaugumu. Lai apturзtu inflвciju, nepiecieрams tikt skaidrоbв ar veselas virknes uzтзmumu efektivitвti , kв arо ar cenu un tarifu pamatotоbu. Nepiecieрams uzsвkt izmeklзt valdoрo partiju pвrstвvju darbоbu valsts un paрvaldоbu uzтзmumu padomзs. Cотa par taisnоgвm cenвm un pamatotiem tarifiem ir viens no galvenajiem PCTVL darbоbas virzieniem tuvвkajв laikв. Lоdz ar to partija PCTVL ir un paliek par Latvijas krievu kopienas pвrstвvi un turpinвs aizstвvзt krievvalodоgo iedzоvotвju intereses, tai skaitв arо tiesоbas uz izglоtоbas iegырanu dzimtajв valodв.

  1. Mзs atbalstвm to, ka LR Satversmз tiks ieviesti nolikumi par velзtвju tiesоbвm atstвdinвt Saeimu. Tomзr radikвla Saeimas atjaunoрanвs nav iespзjama bez priekрvзlзрanu aмitвcijas noteikumu izmaiтвm. Nepiecieрams izskaust iespзju „skalot smadzenes” vзlзtвjiem ar masveida reklвmas palоdzоbu elektroniskos masu saziтas lоdzekпos.