Partijas “Lоdztiesоba” programma

  1. Pamattзzes

  1.1. Partijas Lоdztiesоba mзrнis – demokrвtiskas un multikulturвlas Latvijas Republikas efektоva attоstоba divdesmit pirmв gadsimta Vienotвs Eiropas sastвvв. Latvijas attоstоbai jвbыt vзrstai uz katra valsts iedzоvotвja labklвjоbas, kв arо pilsonisko, sociвlo un ekonomisko tiesоbu nodroрinврanu.

  1.2. Lоdztiesоba transformзjвs par partiju no cilvзktiesоbu aizstвvoрas sabiedriskas kustоbas. Cilvзka tiesоbas – tas ir mыsdienu Eiropas civilizвcijas pamats, liberвlas ekonomikas pastвvзрanas priekрnosacоjums. Tвs nevar tikt garantзtas valstij neatsakoties no etniskвs dominзрanas politikas. Partija Lоdztiesоba cenрas sasniegt savus mзrнus parlamentв, vietзjo paрvaldоbu lоmenо, kв arо rоkojot masu akcijas.

  1.3. Lоdztiesоba – tв ir partija, kas respektз cilvзka cieтu. Valstij  jвciena katra cilvзka personоbu, garantзjot neiejaukрanos privвtajв dzоvз, nodroрinot valsts iedzоvotвjus ar objektоvu informвciju, kas bыtu pietiekama, lai pieтemtu apzinоgus lзmumus politiskajв izvзlз un materiвlв patзriтa jomв, lai radоtu apstвkпus etniskвs identitвtes saglabврanai.

  1.4. Lоdztiesоba – tв ir sabiedriskвs solidaritвtes un tolerances partija. Latvijas sabiedrоbai ir jвatbrоvojas no vзsturisko aizvainojumu kultivзрanas, jвatsakвs no aizdomоguma un neiecietоbas pret citas etniskвs izcelsmes vai rases cilvзkiem. Katram cilvзkam ir tiesоbas iegыt sabiedrоbas atzinоbu atbilstoрi viтa ieguldоjumam sabiedrоbв, morвlajвm оpaроbвm un spзjвm. Latvijas sabiedrоbai aktоvi jвiekпauj sevо visus tвs locekпus, оpaрu uzmanоbu pievзrрot bзrniem, vecвkiem cilvзkiem, invalоdiem, bezdarbniekiem un citвm sociвli neaizsargвtвm iedzоvotвju kategorijвm.

  1.5. Lоdztiesоba izvзlas pasaules civilizвcijas garоgвs vзrtоbas un noraida tautai uzspiesto kroplоgo orientвciju uz patзrзtвju sabiedrоbu. Partija ir par dabu saudzзjoрas attieksmes veidoрanu un dabas resursu ekonomisku izlietoрanu.

  1.6. Lоdztiesоba atbalsta pilsoniskвs sabiedrоbas lomas celрanos. Valstij jвdeleмз daпa no savвm funkcijвm pilsoniskвs sabiedrоbas institыcijвm, ieskaitot nevalstiskвs organizвcijas, plaрsaziтas lоdzekпus, reliмiskвs organizвcijas.

  1.7. Lоdztiesоba iestвjas par politiku, kas atzоtu, ka valstо reвli pastвv divas kopienas – latvieрu (latvieрvalodоgo) un krievu (krievvalodоgo).

       Tas, ka Latvija ir divkopienu valsts, nav nedz pozitоva, nedz negatоva parвdоba, bet objektоva realitвte. Divkopienu valsts atzорanai jвseko attiecоbu harmonizвcijai starp abвm kopienвm un valsti. Tai jвbalstвs uz latvieрu kopienas atteikрanвs no etniskвs dominзрanas un latvieрu valodas apguvi krievu kopienв, brоvprвtоgi to lietojot kontaktos ar cilvзkiem, kuriem dzimtв valoda ir latvieрu.

      Latvijas sabiedrоbas integrвcijas mзrнis ir vienotas politiskвs nвcijas izveidoрana, saglabвjot valstо divas kopienas, visas minoritвtes, nezaudзjot to valodas un saudzоgi izturoties pret to kultыras mantojumu.

  1.8. Laikв, kad latviskвs sabiedrоbas daпas iespзjas aizstвvзt nozоmоgвkвs cilvзktiesоbas ir bыtiski vвjinвtas, pret nacionвlistisko propagandu neuzтзmоgвkв krievvalodоgв kopiena (Latvijas tautas daпa, kurai krievu valoda ir dzimtв vai мimenes valoda) objektоvi ir pretoрanвs bвze jebkurai diskriminвcijai. Tieрi tвdзп partija Lоdztiesоba spiesta balstоties galvenokвrt uz krievu kopienu.

       Partija Lоdztiesоba pieрнir оpaрu nozоmi visu politisko spзku sadarbоbai, kas vзrрas pret diskriminвciju pзc valodas vai etniskвs piederоbas. Рвdas sadarbоbas optimвla forma ir politiskв apvienоba “Par cilvзku tiesоbвm vienotв Latvijв”.

  1. Latvijas mыsdienu pasaulз

   

  2.1. Partija “Lоdztiesоba” uzskata, ka Latvijai vajag palikt neitrвlai valstij, kas nav iesaistоjusies militвrajos blokos un nepiedalвs kara darbоbв sveрв teritorijв. Krasa militвro izdevumu palielinврana, kuru оsteno mыsu valsts integrзjoties NATO, ir noziegums pret savu tautu.

  2.2. Laikв, kad Latvija bija Eiropas Savienоbas asociзtв dalоbvalsts, tвs ekonomika tika  izpostоta un zaudзja pastвvоgas atdzimрanas iespзjas. Рвdos apstвkпos valsts pievienoрanвs dzоvotspзjоgвkai ekonomiskajai struktыrai kпuvusi par nвcijas izdzоvoрanas pamatnoteikumu. Tвdзп “Lоdztiesоba” iestвjas par Latvijas pilntiesоgu dalоbu ES.

  2.3. Tajв paрв laikв partija “Lоdztiesоba” izprot Eiropas integrвcijas procesa pretrunоgumu un centоsies panвkt ES transformвciju virzienв no valstu un politisko elitu savienоbas uz tautu un kultыru savienоbu. Mзs uzskatвm, ka nвkotnes apvienotajв Eiropв jвbыt izstrвdвtiem tieрiem minoritврu un reмionu pвrstвvniecоbas mehвnismiem ES varas institыcijвs, jo pзc savas dabas nacionвlo valstu struktыras nav spзjоgas pilnв mзrв aizstвvзt minoritврu valodu un kultыru saglabврanu Eiropas un globвlajв telpв. Partija centоsies panвkt to savienоbв ar nacionвlo minoritврu partijвm un sadarbоbв ar liberвlajiem, zaпajiem un kreisajiem Eiropas spзkiem.

  2.4. Partija “Lоdztiesоba” uzskata tagadзjo Eiropas Savienоbu par nepiecieрamu pвrejas etapu Eiropas tautu cieрвkai un taisnоgвkai savienоbai – savienоbai, kura droрi aizsargвs Eiropas kultыru no amerikanizвcijas un sabiedrоbas militarizвcijas. Nвkotnes vienotв Eiropa – tв ir kontinenta tautu iespзja uzvarзt globвlajв konkurencз ar вtri augoрajiem reмioniem – amerikвтu un Austrumвzijas. Vienotвs Eiropas koncepcija paredz Eiropas Savienоbas un Krievijas Federвcijas stratзмisko integrвciju, bet perspektоvв vienotвs politiski ekonomiskвs telpas veidoрanos no Lisabonas lоdz Vladivostokai.

  1. Ekonomiskв politika.

   

  3.1. Lоdztiesоba – tв ir veselв saprвta partija ekonomikв. Partija “Lоdztiesоba” uzskata, ka ekonomikas atdzоvinврanas pamats ir ietilpоga iekрзjв tirgus veidoрana, iedzоvotвju pirktspзjas palielinврana, pirmkвrt, uz tagadзjo valsts maznodroрinвto iedzоvotвju ienвkumu palielinврanвs rзнina.

  3.2. Tiesоbas uz privвtоpaрumu, uz patstвvоgu saimniecisko darbоbu pieder pie vienвm no cilvзka pamattiesоbвm. Tвm jвbыt droрi pasargвtвm no valsts patvaпas un transnacionвlo korporвciju diktвta.

  Partija “Lоdztiesоba” iestвjas par valsts minimвlo iejaukрanos uzтзmзjdarbоbв; par ekonomikas regulзрanu pвrsvarв ar nodokпu politiku;

  par nepamatotu aizliegumu tiesоbвs uz zemes оpaрumu atcelрanu un tiesоbu uz nekustвmo оpaрumu noformзрanas procedыras kardinвlu vienkвrрoрanu;

   par maksimвli objektоvu, вtru un visiem pieejamu saimniecisko strоdu izskatорanu tiesвs;

  par sabiedriskai kontrolei pakпautu, atklвtu un godоgu valsts un municipвlo pasыtоjumu sadales sistзmu;

  par sliekртa samazinврanu nodokпu atlaidзm investоcijвm, lai рie atvieglojumi kпыtu pieejami arо vidзjiem un sоkiem uzтзmumiem;

  par brоvu konkurenci mвjokпu apkalpoрanas, pasaюieru pвrvadвjumos, medicоnв un izglоtоbв.

  3.3. Valsts un paрvaldоbu investоcijas galvenokвrt jвvirza uz valsts infrastruktыras attоstоbu, pirmkвrt uz tвs depresоvajiem reмioniem. Izтзmuma gadоjumos, kad to prasa depresоvo reмionu sociвlie apstвkпi, valsts varзtu investзt lоdzekпus jaunu uzтзmumu izveidoрanв  ar turpmвko рo uzтзmumu valsts kapitвla daпas privatizвciju.

  Partija “Lоdztiesоba” uzskata, ka vislielвkв efektivitвte piemоt valsts investоcijвm, kas ieguldоtas, lai paaugstinвtu darba resursu kvalitвti, aizsargвtu algotu darbinieku veselоbu, izveidotu droрu рo cilvзku tiesоbu, aizstвvзрanas sistзmu.

  3.4. Lauksaimniecоbas raюoрanas jomв partija “Lоdztiesоba” iestвjas par sоkraюotвju kooperвcijas valsts programmas izstrвdi un realizвciju, kas пautu tiem kпыt konkurзtspзjоgiem ES ietvaros, par Latvijas zemnieku nodroрinврanu ar tвdiem finansu noteikumiem, kвdos strвdв paрreizзjвs Eiropas savienоbas zemnieki.

  3.5. Partija “Lоdztiesоba” pieprasa atcelt visus politiskos ierobeюojumus, kuri liek рнзrрпus valstij vitвli svarоgo tranzоta un tыrisma sfзru attоstоbai, Latvijas biznesa iekпырanai Austrumu tirgы.

  1. Sociвlв politika.

  4.1. Par vienu no negatоvвkajiem labзjo un etnokrвtisko partiju pastвvоgвs atraрanвs pie varas rezultвtiem kпuvusi iedzоvotвju izmirрana, visaktоvвko un izglоtotвko cilvзku emigrвcija. Iedzоvotвju novecoрanas un izmirрanas process pieтзmis demogrвfiskвs katastrofas raksturu, kas ir spзjоga divkвrt samazinвt Latvijas iedzоvotвju skaitu XXI gadsimta beigвs.

  4.2.Valsts sociвlвs palоdzоbas sistзmas izveide, kas bыtu adekvвta demogrвfiskajai un ekonomiskajai situвcijai . Sociвlo pabalstu un pensiju lоmenim, atvieglojumu sistзmai jвnodroрina cilvзka cienоgu dzоves un medicоniskвs palоdzоbas lоmeni. Роm sociвlajвm tiesоbвm jвpieрнir konstitucionвlas garantijas.

  4.3. Partija “Lоdztiesоba” iestвjas par dzimstоbas stimulзрanas un оpaрas valsts palоdzоbas мimenзm ar bзrniem sistзmu. Bзrni pabalstus nepiecieрami paaugstinвt lоdz krоzes izdzоvoрanas minimuma lоmenim.  Skolniekiem paredzзtajiem atvieglojumiem un studentu stipendijвm jвsniedz bзrniem no мimenзm ar daювdu materiвlвs labklвjоbas lоmeni iespзju iegыt visa veida izglоtоbu, lоdz pat augstвkajai.

  4.4. Budюeta izdevumus veselоbas aizsardzоbai jвpaaugstina lоdz 6-8% no IKP. Nepiecieрams nodroрinвt pacientu brоvu pieeju вrstiem speciвlistiem un pastiprinвt valsts kontroli pвr  sniedzamo medicоnisko pakalpojumu kvalitвti.

  4.5. Minimвlajai  algai, pзc nodokпu nomaksas, jвbыt ne zemвkai par krоzes izdzоvoрanas minimumu. Attaisnoto izdevumu izglоtоbai un medicоnai apjomam reвli jвatbilst minimвlai рo pakalpojumu nepiecieрamоbai.

  4.6. Jвpвrtrauc izlikрanu no dzоvokпiem bez citas dzоvojamвs platоbas ierвdорanas, valsts lоmenо jвizveido komunвlo maksвjumu kompensвciju sistзmu, lai palоdzзtu tiem maznodroрinвtajiem, kuriem komunвlie maksвjumi pвrsniedz 1/3 no мimenes ienвkumiem. Оres maksas vai maksas par mвjas apkalpoрanu griestus valsts un municipвlo dzоvokпu iemоtniekiem, kв arо tiem, kas mitinвjвs dzоvokпos to denacionalizвcijas brоdо, jвnosaka municipвlajam sabiedrisko pakalpojumu regulзtвjam.

  4.7. Paрvaldоbвm ar valsts atbalstu jвizveido pietiekams sociвlo dzоvojamo telpu fonds. Valstij jвgarantз jaunajвm мimenзm un denacionalizзto namu iemоtniekiem atvieglotus kredоtus mвjokпu iegвdei un celtniecоbai. Tuvвkajos gados оpaрu valsts rыpju centrв jвbыt metodiskвs un organizatoriskвs palоdzоbas sniegрana dzоvokпu оpaрnieku biedrоbu tapрanв, kв arо ilgtermiтa kredоtu nodroрinврana daudzdzоvokпu namu renovвcijai un resursus taupoрo tehnoloмiju ievieрana komunвlo pakalpojumu sfзrв.

  4.8. Latvijas republikas Pensiju likumв jвnosaka vienвdu attieksmi pret visiem pensionвriem, neatkarоgi no pensionзрanвs laika, pilsonоbas un pensijas stвюa uzkrврanas vietas. Partija ir pret pensijas vecuma palielinврanu.

  1. Valsts iekвrta

  5.1. Partija Lоdztiesоba ir pret visiem tiem vispвratzоto tiesоbu un brоvоbu ierobeюojumiem, kuri nav nepiecieрami demokrвtiskв sabiedrоbв. Divkopienu valsts un masu bezpilsonоbas apstвkпos partija iestвjas par proporcionвlвs vзlзрanu sistзmas saglabврanu un pret prezidenta tieрвm vзlзрanвm.

  5.2. Lоdztiesоba ir par reвlu varas dalорanu, par tieрв ceпв vзlзto varas orgвnu lomas palielinврanos, pret likumdoрanas un tiesas varu atkarоbu no izpildvaras. Nav pieпaujama deputвta un ministra statusa apvienoрana. Jвatceп Satversmes 81. pants, kas пauj Ministru Kabinetam pieтemt Noteikumus, kuriem piemоt likuma spзks laika posmв starp Saeimas sзdзm.

  5.3. Satversmes aizsardzоbas birojam un Korupcijas apkaroрanas birojam jвatskaitвs tikai Saeimai. Visiem valsts veselоgajiem politiskajiem jвrod sevо drosmi un gribu, lai atceltu no amatiem un nodotu likumsargвjoрajiem orgвniem augsti stвvoрus korupcijas sistзmas organizatorus.

  5.4. Partijas jвfinansз no valsts budюeta proporcionвli balsu skaitam, kas saтemtas iepriekрзjвs vзlзрanвs, lai novзrstu to atkarоbu no lielkapitвla un oligarhiem.

  5.5. Lоdztiesоba iestвjas par ministriju, lielo paрvaldоbu рtatu saraksta revоziju un, nepiecieрamоbas gadоjumв, par mвkslоgi radоto рtatu vienоbu likvidзрanu, par ierзdтu aparвta samazinврanu kopumв.

  5.6. Lоdz minimumam jвsamazina asignзjumus aizsardzоbai, jвizformз Zemessardzi un jвatceп vispвrзjo karaklausоbu. Izbrоvзtos lоdzekпus jвizmanto, lai papildus nodroрinвtu Iekрlietu ministrijas vienоbu apgвdi.

  5.7. Cотв ar noziedzоbu un narkomвniju galveno uzmanоbu jвpievзrр sociвli profilaktisko pasвkumu sistзmai. Nepiecieрams pвrskatоt kriminвlsodu sistзmu, samazinвt ieslodzоjuma termiтus un paredzзt alternatоvus soda veidus par noziegumiem, kuri nav smagi un bez iepriekрзjв nodoma, lоdz saprвtоgai robeюai jвsamazina pirmstiesas ieslodzоjuma termiтus.

  5.8. Jвpaplaрina paрvaldоbu lomu un jвpвrtrauc valsts nepamatotu iejaukрanos to lietвs.

  1. 6.Cilvзka tiesоbas

  6.1. Lоdztiesоba  iestвjas par vienlоdzоgu starta iespзju nodroрinврanu katram sabiedrоbas loceklim. No Latvijas likumiem jвizslзdz visus ierobeюojumus, kuri diskriminз valsts iedzоvotвjus pзc to etniskвs piederоbas, sociвlв statusa, pilsonоbas, politiskвs un  cita veida pвrliecоbas vai valodas. Nepiecieрams izveidot tвdus apstвkпus, kad katrs cilvзks, neatkarоgi no viтa etniskвs izcelsmes vai vecвku materiвlв stвvokпa, varзtu iegыt tвdu izglоtоbu un veidot tвdu karjeru, kas atbilstu viтa dabas dotajвm spзjвm un ir adekvвtas ieguldоtajam darbam.

  6.2. Partija uzskata, ka mыsdienu Eiropв unikвlais bezpilsonоbas institыts ir radоts ar vienu mзrнi – politiskвs varas monopolizвciju, atstumjot no valsts politiskвs un ekonomiskвs dzоves krievvalodоgo Latvijas sabiedrоbas daпu. Kamзr Latvijв eksistз masu bezpilsonоba, to nevar uzskatоt par demokrвtisku valsti.

     Par vienоgo morвli attaisnoto veidu, kв atjaunot nepilsoтiem politiskвs tiesоbas, jвuzskata viтu atzорanu par Latvijas pilsoтiem ar vienotu likumdoрanas aktu. Tajв paрв laikв Lоdztiesоba atbalsta jebkurus starpsoпus рajв virzienв: nulles variantu atseviрнвm nepilsoтu kategorijвm, pasоvвs un aktоvвs balsstiesоbas pieрнirрanu paрvaldоbu vзlзрanвs, naturalizвcijas ierobeюojumu atcelрanu un naturalizвcijas procedыras atviegloрanu. Partija uzstвj, lai pilsoтu, nepilsoтu un citu Latvijas pastвvоgo iedzоvotвju sociвlвs un ekonomiskвs tiesоbas tiktu izlоdzinвtas, iestвjas par to, lai atceltu aizliegumus uz profesijвm un valsts amatiem nepilsoтiem. Partija centоsies panвkt, lai Latvijas nepilsoтi tiktu atzоti par pilntiesоgiem Eiropas Savienоbas pilsoтiem.

  6.3Lоdztiesоba pieprasa atcelt politiskos ierobeюojumus dalоbai valsts pвrvaldз tiem valsts pilsoтiem, kuriem patlaban liegtas роs tiesоbas, sakarв ar viтu legвlo politisko darbоbu pagвjuрв gadsimta 90.-tajos gados, atbalsta ideju atzоt par nekonstitucionвliem lзmumus par politiskвs opozоcijas organizвciju likvidзрanu bez tiesas, gatava sniegt palоdzоbu personвm, kuras tiek vajвtas par saviem politiskajiem uzskatiem vai par piedalорanos nevardarbоgas pretoрanвs akcijвs.

  6.4. Lоdztiesоba uzskata, ka mazвkumtautоbu pвrstвvju latvieрu valodas prasme, kв arо krievu valodas prasme no latvieрu puses, ir viens no galvenajiem sabiedrоbas integrвcijas elementiem. Bыtiski jвpalielina valsts finansзjumu рo valodu mвcорanai, ieskaitot pieauguрo kursus.

  6.5. Latvijai vajag bez iebildumiem ratificзt Vispвrзjo mazвkumtautоbu tiesоbu aizsardzоbas konvenciju un godоgi оstenot to dzоvз.

  6.6. Lоdztiesоba iestвjas par krievu, latgaпu un citu mazвkumtautоbu valodu oficiвlв statusa atzорanu municipвlajв lоmenо tajвs paрvaldоbвs, kur роs valodas ir dzimtвs ne mazвk kв 20% iedzоvotвju.

  6.7. Partija atbalsta valsts finansзtвs skolas izglоtоbas modeпu daudzveidоbu ( tai skaitв arо minoritврu valodвs), ieskaitot laicоgo vispвrizglоtojoрo skolu, skolu ar reliмiskвs audzinврanas elementiem, skolu ar padziпinвtu dzimtвs tautas kultыras un tradоciju mвcорanu.

  Partija uzskata, ka Latvijв ir pietiekoрi daudz finansiвlo un intelektuвlo resursu, lai saglabвtu vidзjo izglоtоbu mazвkumtautоbu valodвs un atjaunotu augstвko valsts finansзjamo izglоtоbu krievu valodв. Partija ir pret privвto mвcоbu iestвюu diskriminвciju pзc valodas pazоmes, atbalsta valsts dotвcijas privвtajвm mвcоbu iestвdзm, neatkarоgi no to mвcоbu valodas.

  6.8. Lоdztiesоba uzskata, ka likumdoрanas ierobeюojumi mazвkumtautоbu valodu izmantoрanai privвtajвm radio un telekompвnijвm ir vвrda brоvоbas pвrkвpums un pieprasa taisnоgas apraides kvotas valsts radio un televоzijas pвrraidзs minoritврu valodвs.

  6.9. Lоdztiesоba iestвjas proporcionвlu kultыras atbalsta lоdzekпu sadalорanu Latvijв dzоvojoрвm etniskajвm un lingvistiskajвm grupвm atkarоbв no to pвrstвvju skaita. Jвpieтem jauns likums par nacionвlo minoritврu tiesоbвm.

  6.10. Partija cenрas panвkt gan nevalstisko organizвciju vispвr, gan tieрi minoritврu sabiedrisko organizвciju lomas pieaugumu, tai skaitв ar to pвrstвvniecоbu pie Prezidenta, Saeimв un ministrijвs. Lзmumus, kas tieрi skar nacionвlo minoritврu intereses, jвapsprieю ar minoritврu pвrstвvju piedalорanos.

  6.11. Lоdztiesоba uzstвjas pret vзstures falsifikвciju, kas iniciзta no valsts puses. Partija pieprasa pвrtraukt Otrв pasaules kara veterвnu – Antihitleriskвs koalоcijas dalоbnieku kriminвlвs vajврanas kampaтu, pieрнirt tiem oficiвlu statusu un attiecоgus atvieglojumus.

  6.12. Lоdztiesоba pieturas pie apziтas brоvоbas principa un cenрas panвkt, lai pareizticоgo Lieldienas un Ziemassvзtki, kв arо citi Latvijas tautвm nozоmоgi svзtki tiktu atzоti par svзtku dienвm.

  6.13. Partija centоsies panвkt Latvijas iedzоvotвju kontaktu attоstоbu ar valstоm, kuras ir maksimвli saistоtas ar Latvijв dzоvojoрajвm minoritвtзm, it оpaрi ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, attiecоbu vienkвrрoрanu ar tвm (tai skaitв lоgumu par bezvоzu reюоma noslзgрanu).

  LОDZTIESОBAS LOZUNGS – BRОVОBA, PAРCIEТA, SOLIDARITВTE!