Latvijas Cilvзktiesоbu komitejas vзstule V. Zatleram

  Jыsu Ekselence!

  Sirsnоgi sveicam Jыs sakarв ar stврanos augstв amatв un ceram, ka tiks оstenoti visi Jыsu iecerзtie visdrosmоgвkie plвni.

  Izmantodami gadоjumu, vзlamies pievзrst Jыsu uzmanоbu vienai no vissvarоgвkajвm iekрpolitikas problзmвm, kurai piemоt arо nozоmоga starptautiskв nozоme. Tв ir problзma, kas attiecas uz Latvijas nepilsoтu pielaiрanu dalоbai paрvaldоbu vзlзрanвs. Pievienodamies virknes sabiedrisko organizвciju lыgumam, mзs aicinвm Jыs роs problзmas risinврanai izmantot likumdoрanas iniciatоvas tiesоbas, kuras Jums dod Satversme.

  Tвpat mзs ceram, ka Jыsu augstв autoritвte izrвdоsies pietiekama arо tam, lai iedragвtu veselu virkni noturоgu stereotipu, kas ir izveidojuрies mыsu valsts sabiedrоbas latviskajai daпai.

  Pirmkвrt, plaрai Latvijas sabiedrоbas daпai nav zinвms par pasaules sabiedrоbas pozitоvo attieksmi pret ideju пaut Latvijas nepilsoтiem piedalоties paрvaldоbu vзlзрanвs. Ро attieksme ir izteikta veselв virknз absolыti viennozоmоgu rekomendвciju, piemзram:

  — Vietзjo un Reмionвlo varas institыciju Kongress (Eiropas Padome), 47. Rekomendвcija par demokrвtiju vietзjв un reмionвlajв lоmeтos Latvijв, 28/05/1998;

  — Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietоbu [EKRN] Otrais ziтojums par Latviju, 34. punkts (2001);

  — EDSO/DICB (Demokrвtisko institыciju un cilvзktiesоbu birojs) nobeiguma ziтojums par Latvijas Republikas Saeimas vзlзрanвm 2002. gada 5. oktobrо;

  — ANO Rasu diskriminвcijas izskauрanas komiteja, noslзguma ziтojums, CERD/C/63/CO/7, 21/08/2003;

  — ANO Cilvзktiesоbu komiteja, noslзguma ziтojums, CCPR/CO/79/LVA, 05/11/2003;

  — Eiropas Parlamenta rezolыcija par Eiropas Komisijas visaptveroрo monitoringa ziтojumu par Иehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungвrijas, Maltas, Polijas, Slovзnijas un Slovвkijas gatavоbu dalоbai ES, 74. punkts;

  — Eiropas Padomes Cilvзktiesоbu komisвra ziтojums par vizоti uz Latviju, 5. punkts 12/02/2004;

  — EDSO Parlamentвrв Asambleja, 2004. gada Edinburgas Deklarвcija, Rezolыcija par situвciju ar nacionвlajвm minoritвtзm Latvijв un Igaunijв (05-09/07/2004).

  Par роm rekomendвcijвm nav zinвms pat Saeimas deputвtu vairвkumam, jo, ja ticзt stenogrammвm, Saeimas Prezidijs atteicвs izplatоt рo rekomendвciju tekstus deputвtu vidы 2007.gada 22. marta plenвrsзdes priekрvakarв, kad tika izskatоti attiecоgie grozоjumi Vзlзрanu likumв.

  Mзs aicinвm Jыs noтemt no роm un citвm rekomendвcijвm neredzamu „noslзpuma grifu” un atklвtоbas garв darоt tвs zinвmas kв Latvijas iedzоvotвjiem kopumв, tв, it оpaрi, Latvijas politiskajai elitei.

  Otrkвrt, mзs esam pвrliecinвti, ka Jыs varзsiet izskaidrot sabiedrоbai un  valdoрai elitei, ka Latvijв plaрi izplatоtais viedoklis par to, ka nepilsoтu pielaiрana dalоbai paрvaldоbu vзlзрanвs nesekmзs viтu integrвciju sabiedrоbв un naturalizвcijas procesu ir vietзjвs propagandas saraюotais produkts, bet visas augstвkminзtвs starptautiskвs instances pieturas pie gluюi pretзjiem uzskatiem.

  Mзs ceram arо, ka Jыs pievзrsоsiet sabiedrоbas uzmanоbu tai kliedzoрai pretrunai ar starptautiskвm rekomendвcijвm, kas ir saistоta ar to, ka daюu pзdзjo mзneрu laikв ir praktiski pilnоbв apstвjies naturalizвcijas process, kas iesaldз situвciju ar Latvijas nacionвlo minoritврu masu bezpilsonоbu uz daudziem gadu desmitiem.

  Treрkвrt, mзs ceram, ka Jыs pratоsiet izskaidrot Latvijas tautai to, ka godоgu nodokпu maksвtвju, puse no kuriem ir dzimusi Latvijв, bet pвrзjie dzоvo tвs teritorijв gadu desmitiem, pielaiрana dalоbai paрvaldоbu vзlзрanвs, nebыt nesatur sevо kaut kвdus draudus, nenovedоs pie konflikta starp valsti un paрvaldоbвm, bet gluюi pretзji, likvidзs starpnacionвlo spriedzi, sekmзs paрvaldоbu darbоbas efektivitвtes palielinврanu un padarоs daudz cieрвkus paрvaldоbu kontaktus ar iedzоvotajiem.

  Mums gribзtos pievзrst Jыsu uzmanоbu tam, ka pastвv nepiecieрamоba steidzami atrisinвt nepilsoтu balsstiesоbu problзmu PIRMS galоgвs lзmuma par vзlзрanu rоkoрanas kвrtоbu pieтemрanas, ko Saeimas valdoрa koalоcija ir paredzзjusi izdarоt rudenо. Pвrliecinвt vienmзr ir vieglвk, nekв censties рo pвrliecоbu atkвrtoti mainоt.

  Laikposms, kad lоdz paрvaldоbu vзlзрanвm ir palikuрi gandrоz divi gadi, ir pats labвkais, lai pieтemtu lзmumu par vзlзtвju loka paplaрinврanu. Turklвt politiskajвm partijвm vзl ir visas iespзjas, lai attiecоgi koriмзtu savu priekрvзlзрanu stratзмiju, bet jautвjumu par nepilsoтu pielaiрanu dalоbai paрvaldоbu vзlзрanвs vзl nevar izmantot kв trumpi politiskajв cотв.