Gita Feldhыne, Dr.Jur., LU Juridiskвs fakultвtes Cilvзktiesоbu institыta vadоtвja

  Latvijas zaudзjums Юdanokas lietв Eiropas Cilvзktiesоbu tiesв (ECT) nebija gluюi pвrsteigums. Gan 2000.gada Satversmes tiesas spriedums, gan cilvзktiesоbu ekspertu viedokпi jau pirms laba laika liecinвja, ka vзlзрanu tiesоbu ierobeюojumi ir problemвtiski. ECT ir nolзmusi, ka Latvija ir pвrkвpusi gan Eiropas Cilvзktiesоbu konvencijas 1.protokola 3.pantu (tiesоbas uz brоvвm vзlзрanвm), gan konvencijas 11.pantu (biedroрanвs brоvоba), uzskatot, ka nav nepiecieрams atseviрнi skatоt, vai ir pвrkвpts arо 10.pants (vвrda brоvоba). Piemзrojot cilvзktiesоbu ierobeюojumu pвrbaudes klasisko shзmu, ECT atzina, ka ierobeюojumi ir noteikti ar likumu un tiem ir leмitоms mзrнis, pat trоs – valsts neatkarоbas, demokrвtiskвs sistзmas un valsts droроbas aizsardzоba, bet viss smaguma punkts kв vairumв ECT skatоto lietu bija jautвjums, vai рie ierobeюojumi bija samзrоgi ar sasniedzamo mзrнi.

   

  Kвdi apstвkпi izrвdоjвs Latvijai liktenоgi? Tв kв par рo lietu jau ir rakstоts[1], рim jautвjumam pieskarрos konspektоvi. Tiesa atzina, ka vзlзрanu tiesоbu ierobeюojumiem principв varзtu bыt soda raksturs – tad, ja tie bыtu ierobeюoti laikв (kas Latvijas gadоjumв tв nebija) un tad, ja tie bыtu noteikti kriminвlatbildоbas kontekstв[2]. Kas attiecas uz ierobeюojumu preventоvo raksturu, ECT analizз Юdanokas rоcоbu kв 1991.gadв, tв рobrоd. Atzоstot, ka tыlоt pзc neatkarоbas atjaunoрanas varзja bыt samзrоgi liegt dalоbu parlamentв personвm, kas ieтзmuрas amatus organizвcijв, kam bijusi vadoрв nozоme iepriekрзjв reюоmв un kas turklвt ir atbalstоjusi jaunв demokrвtiskв reюоma gврanas mзмinвjumus, ECT uzstвj, ka pзc zinвma laika notecзjuma tas vairs nav pietiekami. Proti, ierobeюojumu turpinврanos var attaisnot tikai citu argumentu klвtbыtne, jo оpaрi konkrзtвs personas loma un lоdzdalоba notikumos. ECT konstatз – tвs rоcоbв nav pierвdоjumu, ka Юdanokas rоcоba 1991.gadв bыtu bijusi tвda rakstura, kas attaisnotu joprojвm turpinoрos ierobeюojumus, turklвt ECT ir neizpratnз, kвpзc рвds ierobeюojums likumв iekпauts tikai 1995.gadв, nevis jau 1993.gadв, kad tika pieтemts likums par 5. Saeimas vзlзрanвm. To, ka Юdanokas rоcоbai nav bijis nepiecieрamвs bоstamоbas pakвpes, pзc ECT ieskata apliecina arо tas, ka viтa nav saukta pie kriminвlatbildоbas, nedz arо viтai anulзts deputвtes mandвts, kв tas notika ar piecpadsmit citiem “Lоdztiesоbas” deputвtiem Augstвkajв padomз. Tвpat ECT konstatз, ka iesniedzзjas paрreizзjв darbоba nav ar Latvijas likumiem aizliegta un nav arо antidemokrвtiska un pretrunв ar Konvencijas pamatvзrtоbвm, gluюi pretзji – viedokпu plurвlisms ir demokrвtijas pamatprasоba.

  Vai ро lieta Latvijai bija jвzaudз, vai kaut ko varзja darоt, lai tв nenotiktu? Valdоba ir paziтojusi, ka Latvija spriedumu pвrsыdzзs ECT Lielajв palвtв, tвtad tas vзl nestвsies spзkв un teorзtiski lietas iznвkums vзl var mainоties. Arо spriedumam pievienotie divu tiesneрu spзcоgi formulзtie atseviрнie viedokпi norвda uz to, ka spriedums, lai arо pieтemts ar pвrliecinoрu balsu vairвkumu, nebыt nav vienprвtоgs. Tiesneрu Bonello un Levita atseviрнie viedokпi koncentrзjas uz specifisko роs lietas kontekstu un valsts rоcоbas brоvоbas konceptu, uzskatot, ka рajв gadоjumв valsts rоcоbas brоvоba jвskata kв пoti plaрa, jo konteksta specifiskums tieрi valstij пauj vislabвk izvзrtзt, kв vienlaikus sasniedzams gan jaunas demokrвtijas institыciju leмitimitвtes nostiprinврanas mзrнis, gan pagвtnes reюоma izvзrtзрanas un izlоguma atraрanas mзrнis. Un tomзr, paрreizзjв lietas iznвkuma gaismв – ko valsts vзl bыtu varзjusi darоt, lai mazinвtu zaudзjuma iespзjamоbu?

  Viens no bыtiskajiem diskusiju jautвjumiem bija, vai pietiek ar рo vзlзрanu ierobeюojumu neiekпauрanu Eiropas Parlamenta vзlзрanu likumв, lai uzskatоtu, ka  Юdanokas tiesоbas uz brоvвm vзlзрanвm vairs netiek pвrkвptas un viтa vairs nav ро pвrkвpuma “upuris”. Saskaтв ar ECT praksi, pзc valsts labvзlоga lзmuma persona nezaudз upura statusu, ja vien valsts nav atzinusi izdarоto pвrkвpumu un to labojusi. Tiesa atzоmзja, ka Юdanoka joprojвm nevar kandidзt Saeimas un paрvaldоbu vзlзрanвs, turklвt pat ierobeюojuma atcelрana neko nemainоtu attiecоbв uz pagвtnз notikuрo pвrkвpumu. Taиu ierobeюojumu atcelрanai varзja bыt izрнiroрa loma citв kontekstв – tв bыtu devusi citu svaru valdоbas argumentam, ka Latvijas iestврanвs NATO un Eiropas Savienоbв ir robeюрнirtne, kas iezоmз pвrejas perioda beigas – brоdi, kad demokrвtija ir pietiekami stabilizзjusies, lai atteiktos no ierobeюojumiem, kas iepriekр bijuрi nepiecieрami. Рo brоdi kв objektоvu kritзriju savв viedoklо min arо tiesnesis Bonello, uzskatot – kamзr рвda objektоva kritзrija nebija, saskaтв ar rоcоbas brоvоbas pamatideju jautвjums par pвrejas perioda beigрanos jвatstвj valsts ziтв. Tieрi ро brоюa neizmantoрana atтзma potenciвlo svaru argumentam par ierobeюojumu lоdzрinзjo nepiecieрamоbu.

  Taиu jautвjums patiesоbв ir nopietnвks. Ir jвvaicв, cik lielв mзrв sabiedrоba un politiнi apzinвs, ka ierobeюojumu (gan рajв lietв apstrоdзto, gan saistоbв ar “иekas maisiem” nesen aktualizзto) pastвvзрana nevar bыt politiska principa jautвjums. Tas ir cilvзktiesоbu ierobeюojums, kura nepiecieрamоbai un samзrоgumam jвbыt pamatotam un pirmвm kвrtвm tas prasa, lai politiskie spзki apzinвtos рo kв cilvзktiesоbu jautвjumu, nevis redzзtu tikai tв politisko dimensiju. Tвpat jвvaicв, vai mзs apzinвmies, ka no cilvзktiesоbu viedokпa рвdi ierobeюojumi nevar bыt laikв neiegroюoti, nevar likumв rakstоt “desmit gadi” un prвtв turзt “pзc tam тemsim un pagarinвsim vзl!”. Tвpat jвjautв, vai mums vispвr ir kвda vienota, pвrdomвta politika рвdu ierobeюojumu sakarв? Vai ir konsekventi atрнirоbas Saeimas un Eiropas Parlamenta vзlзрanu likumos pamatot ar to, ka Latvijas pвrstвvjiem EP tвpat bыs tik niecоga ietekme, ka tie Eiropu nespзs apdraudзt, bet Latviju tie apdraudзtu gan?

  Nevзlos prognozзt lietas iznвkumu gadоjumв, ja Lielв palвta to pieтemtu izskatорanai, taиu jau abi atseviрнie tiesneрu viedokпi liek domвt – ja рos vзlзрanu tiesоbu ierobeюojumus varbыt (sic!) varзja attaisnot laikв, kad risinвjвs Юdanokas lietas notikumi, tad valstij, kas sasniegusi to, kas ir izdevies Latvijai, pamatot рos ierobeюojumus ar argumentiem, kas izmantoti lоdz рim, nozоmзtu apрaubоt paрas sasniegto. Vai esam visus рos gadus stвvзjuрi uz vietas?

  __________________

  [1] Ineta Ziemele. Kas notika Strasbыrв: Komentвrs par Tatjanas Юdanokas lietu pret Latviju. Diena, 28.06.2004

  [2] Рo pзdзjo prasоbu savв atseviрнajв viedoklо kritizз tiesnesis Bonello, par paradoksвlu uzskatot to, ka, aiztaupot iesniedzзjai kriminвlvajврanu, Latvija ir zaudзjusi iespзju tai piemзrot cita veida sankcijas, kв vзlзрanu tiesоbu ierobeюojumus.