Category: archive

  Депутат Рижской думы от ЗаПЧЕЛ,

  Депутат Рижской думы от ЗаПЧЕЛ, председатель Управы по найму жилья Денис Горба – о новых направлениях в работе  «Жильцам денационализированных домов – особое внимание». «Главное, чем мы можем порадовать рижан, – это расширением категорий очередников, которые могут претендовать на получение муниципального жилья. Если раньше это распространялось только на малоимущих жителей, то теперь достаток на одного члена семьи может достигать до 200 латов, так что большинство «исторических» жителей денационализированных домов могут претендовать на получение жилья от гордумы. Что я имею в виду под термином «исторические»? Это люди, которые имели квартиры в этих домах до принятия «Закона о найме жилых помещений», – рассказывает депутат Рижской […]

  Read More

  Ždanokas lieta: vai pagātnes argumenti šodien vēl pārliecina?

  Jautājums pēc Ždanokas prāvas ECT ir nopietnāks – vai apzināmies, ka tiesību ierobežojumi nevar būt politiska principa jautājums? Pirmām kārtām tas prasa, lai politiskie spēki apzinātos šo kā cilvēktiesību jautājumu, nevis redzētu tikai tā politisko dimensiju. Gita Feldhūne, Dr.Jur., LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta vadītāja Latvijas zaudējums Ždanokas lietā Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) nebija gluži pārsteigums. Gan 2000.gada Satversmes tiesas spriedums, gan cilvēktiesību ekspertu viedokļi jau pirms laba laika liecināja, ka vēlēšanu tiesību ierobežojumi ir problemātiski. ECT ir nolēmusi, ka Latvija ir pārkāpusi gan Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1.protokola 3.pantu (tiesības uz brīvām vēlēšanām), gan konvencijas 11.pantu (biedrošanās brīvība), uzskatot, ka […]

  Read More

  Augstākās Tiesas gala lēmums Petropavlovska lietā

  LĒMUMS Rīgā, 2006. g. 11. aprīlī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsedētājs senators V. Jonikāns, senatore J. Briede, senatore V. Krūmiņa, piedaloties pieteicēja pārstāvim Aleksejam Dimitrovam un atbildētājas Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Ministru kabineta pilnvarotajam pārstāvim Agrim Repšam un Mārtiņam Paparinskim, atklātā tiesas sēdē izskatīja Jurija Petropavlovska blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2006. gada 13. februāra lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts Administratīvās rajona tiesas lēmums par tiesvedības izbeigšanu administratīvajā lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz Jurija Petropavlovska pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ministru kabinetam pieņemt lēmumu par viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Aprakstošā daļa [1] Jurijs Petropavlovskis 2003. gada novembrī iesniedzis Naturalizācijas pārvaldē naturalizācijas iesniegumu. 2003. gada 1. decembrī […]

  Read More

  Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāsu aizsardzību

  (Strasbūra, 1.II 1995.)   Eiropas Padomes Dalībvalstis un citas Valstis, kas paraksta šo Vispārējo konvenciju, Uzskatot, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku tās Dalībvalstu vienotību ar nolūku nostiprināt drošību, kā arī, lai realizētu Eiropas Padomes idejas un principus, kas ir Dalībvalstu kopīgais mantojums; Uzskatot, ka viens no veidiem, kā sasniegt šādu mērķi, ir cilvēka tiesību un pamatbrīvību saglabāšana un tālāka attīstīšana; Vēloties sekot Eiropas Padomes Dalībvalstu un valdību vadītāju 1993. gada 9. oktobrī pieņemtajai deklarācijai; Nolemjot aizsargāt nacionālo minoritāšu eksistenci attiecīgo valstu teritorijās; Uzskatot, ka lielās pārmaiņas Eiropas vēsturē apliecinājušas, ka nacionālo minoritāšu aizsardzība ir nozīmīgs faktors stabilitātes, demokrātiskas […]

  Read More