Arhоvs

  PCTVL preses konference “Par Nacionвlвs bibliotзkas “Gaismas Pils” celtniecоbu un finansзрanu”. Akcija tika uzsвkta

   

  1. augustв notika PCTVL preses konference “Par Nacionвlвs bibliotзkas “Gaismas pils” celtniecоbu un finansзрanu”.

              Tвs dalоbnieki — laikraksta “Иas” galvenв redaktore, 9. Saeimas deputвta kandidвte Ksenija Zagorovska, Izdevniecоbas Nama Fenster direktors deputвta kandidвts Andrejs Kozlovs, Saeimas PCTVL frakcijas priekрsзdзtвja vietnieks Juris Sokolovskis.

              Juris Sokolovskis nosauca Nacionвlвs bibliotзkas зkas celtniecоbu par “banketu”, kuru apmaksвs tauta. Рis neredzзta mзroga “bankets” jau sвkuma etapв izmaksвs 167 miljonus latu — un tas bez komunikвcijвm, piebraucamajiem ceпiem un citiem “pielikumiem”!

              Ja minзto summu pieрнirt palоdzоbai pensionвriem, tad katrs no tiem saтemtu 330 latus. Ja tiktu pieтemts lзmums palоdzзt bзrniem no dzimрanas lоdz 18 gadu vecumam, tad роs naudas — 470 latu katram — pietiktu datora iegвdei.

              Bыvniecоbas projekts bija izstrвdвts 90. gadu sakumв, par interneta attоstоbas mзrogiem tad varзja tikai sapтot, bet tagad internets ir ikdieniрнa lieta. Kвdзп jвceп tik milzоga зka, vai tad nav labвk izmantot naudu bibliotзku fondu digitalizвcijai? — uzdeva jautвjumu Sokolovska k-gs.

              Kozlova k-gs piezоmзja, ka daювdu struktыru veiktвs aptaujas, piemзram “Jaunie Trоs brвпi”, var uzskatоt par pasыtоjumu, jo rezultвts ir atkarоgs no tв, kв tiek formulзts jautвjums. Ja prasоt, vai Latvijai ir nepiecieрama Nacionвlв bibliotзka, ikviens atbildзs “jв”. Bet pavisam savвdвk пaudis reaмз uz “Gaismas pili”.

              Viтр arо informзja par to, ka kopр 26. augusta krievu ikdienas laikraksti “Vestji Segodтa”, “Иas”, kв arо nedзпas laikraksti publicзs anketas, lai iegыtu priekрstatus par attieksmi pret “pils” celtniecоbu. Рo masu mediju kopзjв auditorija — 600 000 cilvзku, turklвt mзs aicinвm “pievienoties рai akcijai arо mыsu latvieрu kolзмus”.

              Zagorovskas k-dze teica: “Labзjie bieюi runв par viтu drosmi pieтemt nepopulвrus lзmumus, mзs uzskatвm, ka lзmumiem jвkalpo cilvзku interesзm.” Viтa piezоmзja, ka pat daюi labie politiнi рaubas, vai ir nepiecieрams bыvзt kвrtзjo “monstru” Daugavas krastos — cзliem mзrнiem varзtu izmantot arо Rоgas teritorijв jau esoрвs lielo platоbu tukрвs зkas.

              Juris Sokolovskis atzоmзja to, ka celtniecоbas finansiвlo avotu starpв nereti min ne tikai valsts kapitвlu, bet arо ziedojumus. Tas atgвdina situвciju, kad tiek pieтemts lзmums nopirkt maроnu, bet ziedot automobiпa taurei. Ziedojumi “taurei” рobrоd sastвda 3 000 latus. Uz to kвds no klвtesoрajiem юurnвlistiem reaмзja рвdi: labu autotauri par рвdu naudu tik un tв nenopirksi!

              Uzsвktвs akcijas mзrнis — bыvзt tiltiтu starp cilvзkiem un varasvоriem, atzinвs deputвts Sokolovskis.

              Laikraksta “Vestji Segodтa” galvenв redaktora vietniece Natвlija Sevidova uzdeva jautвjumu: kultыras ministre apgalvo, ka viss tiek darоts jauno cilvзku labad, bet vai ir statistika, cik studentu ar nepacietоbu gaida “Pils” atklврanu? Jaunieрi brauc prom no valsts…

  1. Sokolovskis piekrita, ka pieprasоjums pзc зkas no stikla un betona var bыt minimвls un vзlвk “Pils” telpas pвrvзrtоsies konferenиu zвlзs, restorвnos un citвs struktыras, kurвm nav nekвda sakara ar grвmatвm un preses izdevumiem. Viтр atgвdinвja, ka зkai blakus Akmens tiltam, kuru “Gaismas Pils” celtniecоbas dзп grasвs nojaukt, ir vзsturiska un literвra nozоme: рeit kвdu laiku dzоvoja Rainis un Aspazija. Celt kultыru uz drupвm — vai tas nav paradokss?

              Starp citu, K. Zagorovska piebilda, ka igauтi uzcзla jaunu Nacionвlo bibliotзku, patзrзjot krietni mazвk lоdzekпu. Vai mums nederзtu iztaujвt, kв tas viтiem izdevвs?

              Tвtad, balsoрana par “Gaismas Pili” ir uzsвkusies. Anketas var sыtоt uz laikrakstu “Vestji Segodтa”, “Иas” redakcijвm, nest uz nedзпas izdevumu redakcijвm, ievietot kastоtзs ar uzrakstiem “Reklвma” un “Reklamarket”, kuras ir visos lielajos pilsзtas veikalos un tirdzniecоbas centros.

              Savu viedokli var paust arо internetв — mвjaslapвs www.chas-daily.com un www.pctvl.lv